Regulamin

Ostatnie zmiany: 2018-05-24 14:46
Obowiązuje od: 2011-06-08

Ogólne warunki świadczenia usług hostingowych w firmie „Implozja Internetu” sprzedawanych na stronie www.mirandainternet.pl

§ 1. Postanowienia ogólne
Dostawcą usługi płatnych kont WWW jest Implozja Internetu Tomir Kozakiewicz z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 11/61, 80-506 Gdańsk, zwany dalej Implozja Internetu, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy, zwanych dalej OWU oraz regulaminach usług wchodzących w skład pakietu, będących integralną częścią OWU. OWU określa podstawowe zasady świadczenia usługi, a także zakres odpowiedzialności i obowiązków stron OWU. Przed zakupem usługi należy uważnie zapoznać się z OWU. Wykupując usługę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią OWU oraz Regulaminami usług wchodzących w skład pakietu oraz akceptuje wszystkie postanowienia tych dokumentów. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

§ 2. Definicje
O ile z treści regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy wyróżnione pogrubieniem będą miały następujące znaczenie:

Implozja Internetu – właściciel, operator i zarządca serwisu www.mirandainternet.pl

Partner handlowy – Osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, uprawniona do sprzedaży usług Implozja Internetu na mocy umowy handlowej zawartej z Implozja Internetu

Użytkownik – klient Implozja Internetu – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – który prawidłowo wypełnił formularz zamówienia usługi na stronie internetowej i zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu.

Usługa płatnych kont hostingowych – w dalszej części zwana „Usługą” – polegająca na założeniu i utrzymywaniu na serwerze Implozja Internetu konta hostingowego o parametrach wymienionych szczegółowo w ofercie.

Usługa dodatkowa – niezależna usługa wzbogacająca użyteczność konta hostingowego o parametrach wymienionych szczegółowo w ofercie. Niektóre usługi dodatkowe mogą posiadać własne regulaminy.

Tryb pełny – korzystanie z usługi w pełnym jej zakresie.

Tryb testowy – korzystanie z usługi o częściowo ograniczonych parametrach, przez określony czas, mające na celu przetestowanie jej możliwości.

Tryb zablokowania usługi – zablokowanie przez Implozja Internetu działania usługi.

Tryb zawieszenia usługi – zawieszenie przez Implozja Internetu działania usługi, uniemożliwiające korzystanie z niej przez Użytkownika.

Oferta – lista zawierająca ceny usług wchodzących w zakres usług serwisu Implozja Internetu wraz z listą ich parametrów technicznych. Oferta może zawierać okazjonalne ceny promocyjne oraz listę cen za usługi dodatkowe.

Czas trwania usługi – podany w ofercie okres, przez jaki usługa będzie świadczona w trybie pełnym przez Implozja Internetu na rzecz Użytkownika. Okres ten rozpoczyna się od momentu uruchomienia konta w trybie testowym bądź od chwili wykupienia usługi na pierwszy lub kolejny okres.

Dane bilingowe – dane klienta (w tym jego dane osobowe) pozwalające poprawnie wystawić przez Implozja Internetu rachunek za wykupioną usługę.

Formularz zamówienia – strony WWW dostępne w Implozja Internetu, z których Użytkownik przesyła konieczne dane kontaktowe w szczególności dane bilingowe oraz adres e-mail, określa podstawowe parametry usługi, określa sposób płatności i zleca uruchomienie usługi. Wypełnienie przez Użytkownika formularza zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz z zobowiązaniem Implozja Internetu do uruchomienia usługi w trybie testowym lub pełnym.

Moduł zarządzania usługami, panel administracyjny – strony WWW dostępne w Implozja Internetu, umożliwiające zarządzanie usługą (cPanel).

Konto bankowe Implozja Internetu – konto, na które Użytkownik przekazuje opłaty za wykupione w Implozja Internetu usługi. Nazwa banku, numer konta podane są podczas dokonywania transakcji zakupu usług.

§ 3. Tryb uruchomienia usługi
1. Uruchomienie usługi odbywa się po zarejestrowaniu się użytkownika na witrynie Implozja Internetu. Konta aktywowane są zazwyczaj w ciągu godziny od rejestracji. Na dzień dzisiejszy aktywacja wykonywana jest ręcznie. W związku z tym mogą nastąpić odchylenia od podanego czasu.

2. Zamawiając usługę, Użytkownik oświadcza, że:
a. podane dane bilingowe są zgodne z prawdą. Wpisanie nieprawdziwych danych upoważnia Implozja Internetu do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi działającej w trybie testowym lub pełnym, niezależnie od faktu dokonania opłaty za usługę. W takim wypadku wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
b. zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
c. nazwa usługi wybrana przez Użytkownika oraz inne dane podane w formularzu nie naruszają praw osób trzecich, ani norm prawnych lub obyczajowych.
d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Implozja Internetu i partnerów handlowych Implozja Internetu w celach marketingowych, statystycznych oraz innych, które okażą się niezbędne do właściwej realizacji usługi.
e. przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

§ 4. Tryb testowy działania usługi
1. Do czasu wpłynięcia opłaty na rachunek bankowy Implozja Internetu konto WWW działa w trybie testowym lub po upłynięciu okresu testowego w trybie zawieszonym.

2. Okres świadczenia usługi w trybie testowym trwa 14 dni. Okres ten można skrócić poprzez wcześniejsze wniesienie opłaty za konto i powiadomenie Implozja Internetu o chęci aktywacji tryby pełnego. W ramach trybu testowego Użytkownik otrzymuje: a. prawo do ustalenia parametrów usługi;
b. możliwość użytkowania usługi w określonym przez Implozja Internetu zakresie. W szczególności Implozja Internetu może udostępnić usługę w pełnym lub ograniczonym zakresie jej użyteczności.

3. Implozja Internetu zastrzega sobie prawo do specjalnego graficznego oznaczenia usługi działającej w trybie testowym. świadczenie usługi w terminie testowym zawiera siedmiodniowy termin, o którym mowa w ust. 7.1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§ 5. Tryb pełny działania usługi
1. Jeżeli Implozja Internetu otrzyma od Użytkownika na swój rachunek bankowy zgodną z ofertą opłatę za uruchomienie usługi, Implozja Internetu uznaje, że jest to jednoznaczne z wykupieniem usługi na określony w ofercie okres i usługa w ciągu 48 godzin od momentu wpłynięcia opłaty przechodzi w tryb pełny. Czas trwania usługi odliczany jest od momentu uruchomienia usługi w trybie testowym (np. od założenia nowego konta).

2. Opłaty za usługę należy wpłacać na rachunek bankowy, podając następujące dane:
a. Odbiorca: Implozja Internetu Tomir Kozakiewicz, ul. Chodkiewicza 11/61, 80-506 Gdańsk
b. Rachunek bankowy nr: 64 1020 1811 0000 0402 0214 1372 (PKO Bank Polski)
wszelkie inne potrzebne informacje znajdują się na stronie kontaktowej.
c. w tytule przelewu należy wpisać swój login np. „test” dla konta www.test.telesfor.net, okres abonamentowy, np. „1 rok” oraz nazwę usługi np. „Pakiet Studencki” lub „domena nazwadomeny.tla.pl”
Tytuł może wyglądać następująco:
„test, 1 rok, Pakiet Studencki” lub „1 rok, domena nazwadomeny.tla.pl”

3. Po uruchomieniu usługi Implozja Internetu może w ciągu 30 dni roboczych wystawić i przesłać Użytkownikowi w formie elektronicznej na wskazane konto e-mail zadeklarowane podczas zamawiania usługi przypomnienie o konieczności dokonania opłaty za zamówioną usługę.

4. Usługa w trybie pełnym będzie świadczona użytkownikowi przez cały okres, za jaki zgodnie z ofertą wniesiona została opłata, z zastrzeżeniem § 8 OWU (zaprzestanie świadczenia usługi).

§ 6. Przedłużanie czasu trwania usługi w trybie pełnym
1. Na 7 lub 30 dni przed upływem czasu trwania usługi Implozja Internetu może przesłać Użytkownikowi w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail przypomnienie konieczności wniesienia opłaty na kolejny okres. Będzie to 7 dni dla użytkowników płacących za abonament miesięcznie, a 30 dla płacących rocznie lub za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

2. Użytkownik wnosząc opłatę zgodną z ofertą może przedłużyć czas trwania usługi. Można tego dokonać wpłacając na konto wielokrotność kwoty wymaganej na określony okres i powiadamiając e-mailowo Implozja Internetu. Pieniądze zostaną zaksięgowane, a konto opłacone na okres według obowiązującego cennika (z uwzględnieniem promocji trwających w tym czasie).

3. Implozja Internetu zobowiązuje się do przedłużenia czasu trwania usługi w trybie pełnym w ciągu 2 dni roboczych od wpływu na rachunek bankowy Implozja Internetu opłaty zgodnej z ofertą i poprawnie opisanej. Wpłata musi być jednoznacznie opisana tak, by Implozja Internetu nie miała wątpliwości, którego konta dotyczy.

4. Jeżeli przed upływem czasu trwania usługi w trybie pełnym nie wpłynie na konto bankowe Implozja Internetu opłata za kolejny okres, to nastąpi zaprzestanie świadczenia usługi (konto WWW zostanie zawieszone, a po miesiącu usunięte).

5. W przypadku nieotrzymania opłaty w czasie 14 dni od momentu ponownego zamówienia, umowa nie zostanie przedłużona na kolejny okres i nastąpi zaprzestanie świadczenia usługi (konto WWW zostanie usunięte z serwera).

§ 7. Wykupienie przez Użytkownika usług dodatkowych
1. Użytkownik może wykupić usługi dodatkowe dostępne w ofercie Implozja Internetu. Uruchomimy takie usługi w ciągu 2 dni roboczych od daty wpłynięcia stosownej opłaty na konto bankowe Implozja Internetu. Implozja Internetu zastrzega, że niektóre usługi dodatkowe będą działać jedynie wraz z usługą podstawową, w okresie jej trwania.

2. Tryb uruchomienia usługi dodatkowej jest identyczny z trybem uruchomienia usługi opisanym w § 3. niniejszego regulaminu.

3. Niektóre usługi dodatkowe mogą działać niezależnie od działania usługi podstawowej.

4. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika parametrów charakteryzujących wykupioną usługę (wielkość konta, generowany ruch w sieci, obciążenie serwera) do czasu wykupienia dodatkowych usług Implozja Internetu:
a. poinformuje Użytkownika o zaistniałym fakcie;
b. wyśle Użytkownikowi wezwanie do wykupienia dodatkowej usługi lub usługi o wyższych parametrach (np. z powiększonym limitem wykorzystywanego ruchu w sieci)
c. ograniczy funkcjonalność usługi.

§ 8. Zaprzestanie świadczenia usługi dla użytkownika przez Implozja Internetu
1. Implozja Internetu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi (a więc do definitywnego skasowania konta hostingowego i wykorzystania zwolnionej w ten sposób nazwy), gdy:
a. Użytkownik złamał postanowienia niniejszego regulaminu;
b. Użytkownik po raz kolejny uruchomił usługę o podobnych parametrach pomimo braku wniesienia opłaty za analogiczną usługę wcześniej uruchomioną;
c. Użytkownik podał niepoprawne lub nieprawdziwe dane bilingowe;
d. Użytkownik zażądał usunięcia jego profilu Zarejestrowanego Użytkownika Implozja Internetu;
e. Gdy świadczenie usługi przestaje być możliwe z przyczyn niezależnych od Implozja Internetu.
f. Gdy użytkownik reklamował usługi internetowe innych firm hostingowych będących bezpośrednim konkurentem Implozja Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do żądania odszkodowania finansowego od właściciela konta.

2. Implozja Internetu zaprzestanie usługi, gdy:
a. Użytkownik zrezygnuje z usługi i powiadomi o tym e-mailowo Implozja Internetu (ze wskazaniem o które usługi chodzi i od którego momentu następuje rezygnacja dla każdej z nich). W przeciwnym razie uznaje się, że użytkownik nadal korzysta z usługi i winien jest wnosić opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
b. Użytkownik usunie swój profil Zarejestrowanego Użytkownika Implozja Internetu.

3. W przypadkach wymienionych w punkcie 1 wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, a w punkcie 2 wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w niewykorzystanej części.

§ 9. Zobowiązania Implozja Internetu
1. Implozja Internetu dołoży wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Implozja Internetu nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia, albo strona została powiadomiona lub posiada wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków, czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku Implozja Internetu nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższać kwotę należną firmie Implozja Internetu z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi.

2. Jeżeli zaistnieje konieczność planowego, czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Implozja Internetu zobowiązuje się do poinformowania na stronie http://www.mirandainternet.pl/ o tym swoich Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, lecz musi to być z góry zaplanowane. Na stronie nie pojawi się komunikat o wyłączeniu usług na czas krótszy niż 6 godzin.

3. W szczególności Implozja Internetu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania;
b. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o koncie;
c. Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, lub innych kodów zabezpieczających dostęp do usług niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła lub kodu przez osobę trzecią). Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za wybranie odpowiednio silnego hasła dla każdej z używanych usług. Zasady tworzenia dobrych haseł (łatwych do zapamiętania, lecz trudnych do odgadnięcia, są dostępne w Internecie. Wskazówek można szukać w naszym systemie pomocy.
d. skutki wynikłe z zaprzestania świadczenia usług;
e. sposób, w jaki inni użytkownicy korzystają z usługi, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
f. szkody wyrządzone z powodu zamieszczenia przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych;
g. szkody powstałe w wyniku kataklizmów (np. huragan, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, plaga, wojna itp.);
h. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu;
i. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania usługi przez Użytkownika;
j. szkody powstałe w wyniku niezawinionego przez Implozja Internetu braku ciągłości świadczenia usługi; np. nagłego wyłączenia lub odłączenia serwera.
k. szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych bilingowych przy uruchamianiu usługi;
l. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników i innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Implozja Internetu;
m. szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług dodatkowych świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez niezależne od Implozja Internetu podmioty;
n. udostępnienie hasła i danych na koncie użytkownika osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa;
o. zawartość przesyłek nie pochodzących od Implozja Internetu, wysyłanych oraz przyjmowanych przez użytkowników; jednak nadużycia ze strony innych Użytkowników można i należy zgłaszać do działu „Abuse” Implozja Internetu, którego dane kontaktowe podane są w niniejszym regulaminie (w części „Postanowienia końcowe”).

4. Implozja Internetu zastrzega sobie prawo do:
a. okresowego wyłączania systemu usług w celu jego rozbudowy lub konserwacji po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników, co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem, chyba, że sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji, np. duże obciążenie serwera, awaria lub włamanie;
b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn;
c. wysyłania na komercyjne konta pocztowe komunikatów związanych z funkcjonowaniem usługi oraz listów informujących o bieżących działaniach Implozja Internetu związanych ze świadczeniem i poszerzaniem lub zmianą zakresu usługi;
d. natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi oraz odstąpienia od umowy, po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika (o ile Implozja Internetu posiada aktualne i prawdziwe dane kontaktowe Użytkownika, w szczególności jego adres e-mail), w przypadku gdy naruszy on postanowienia niniejszego regulaminu.

5. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Implozja Internetu ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i zaprzestania świadczenia usługi. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

§ 10. Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Kontem można zarządzać za pomocą modułu zarządzania usługami (panel administracyjny konta) oraz specjalizowanych programów np. FTP (File Transfer Protocol).

2. Informacje niezbędne do zarządzania usługą (adresy serwerów, adresy pop3 itp.) prezentowane są na witrynie Implozja Internetu oraz w e-mailu wysyłanym do Użytkownika przy pierwszej aktywacji konta hostingowego.

3. Użytkownik ma prawo do:
a. korzystania z usługi w sposób opisany w regulaminie;
b. rezygnacji z usługi w każdym czasie;

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż technologia zastosowana do utworzenia i utrzymywania konta jest na najwyższym dostępnym obecnie poziomie technologicznym, ale może nie stanowić doskonałego zabezpieczenia chroniącego zawartość konta przed włamaniem dokonanym przez osoby trzecie lub złamaniem hasła, a także działaniem wirusów komputerowych i innych szkodliwych czynników.

5. Użytkownik jest zobowiązany do:
a. Korzystania z usługi zgodnie z określoną w cenniku specyfikacją
b. wykorzystania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety sieciowej (etykiety użytkowników Internetu)
c. niepodejmowania prób złamania hasła innych użytkowników
d. nie działania na szkodę innych użytkowników, w tym (ale nie tylko): – duże obciążanie serwera
– nieetyczne metody pozycjonowania własnych serwisów WWW powodujące niekorzystny wpływ na inne serwisy znajdujące się na tym samym serwerze, w tej samej klasie adresowej IP lub domenie
– wysyłanie SPAMu z serwera, powodujące m.in. blokowanie serwera za pomocą list RBL lub innych metod
e. nie zakładania konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem, lub sugerujących nieistniejący związek z Implozja Internetu, np. kont o nazwie „support” w udostępnianej przez Implozja Internetu domenie.
f. nie umieszczania żadnych treści, których publikowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie jest niezgodne z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, w szczególności: stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo, adresów itp. materiałów zawierających treści pornograficzne, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów, w tym tych objętych prawem autorskim do których Użytkownik nie posiada praw.
g. nie umieszczania na serwerze plików, programów itp, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub serwisów innych użytkowników
h. Bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu i zapoznawania się z nimi. Aktualna i obowiązująca wersja regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem www.mirandainternet.pl/regulamin/
i. dokonywania terminowych opłat za korzystanie z usług
j. nie rozsyłania z serwerów Implozja Internetu SPAMu i innych szkodliwych treści takich jak wirusy, trojany czy robaki.

§ 11. Postanowienia końcowe
Korespondencja do Użytkownika
1. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej z Implozja Internetu do Użytkownika będą kierowane na adres e-mail zadeklarowany podczas rejestracji w Implozja Internetu. W przypadku, kiedy zadeklarowane są dwa adresy, korespondencja kierowana będzie na adres aktualnie zmieniony w panelu sterowania kontem. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie prawdziwego, prawidłowego i aktualnego adresu e-mail. Adres kontaktowy musi być utrzymywany poza domenami obsługiwanymi przez Implozja Internetu, ponieważ musi być możliwość powiadomienia Użytkownika nawet w przypadku awarii serwera Implozja Internetu. Wiadomości wysłane nawet na nieprawidłowy adres uznaje się za dostarczone.

2. List wysłany przez Implozja Internetu w sposób opisany powyżej uważa się za doręczony Użytkownikowi po upływie 4 dni od jego wysłania.

3. Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie przesyłana przez Implozja Internetu do użytkownika na adres pocztowy zadeklarowany jako korespondencyjny przy zakupie usługi.

Korespondencja do Implozja Internetu
Ze względu na ochronę naszych adresów e-mailowych przed automatami zbierającymi będziemy stosować następującą notację:
Adres „blackhole” w domenie „mirandainternet.pl” == blackhole@mirandainternet.pl

4. Pytania odnośnie wykorzystywanych usług proszę kierować na „support” w domenie „mirandainternet.pl”
W sprawach związanych z płatnościami należy kierować się pod adres: „finanse” w domenie „mirandainternet.pl”
W razie problemów z dostaniem sie na strony Implozja Internetu albo do swojego serwisu proszę pisać na „admin” w domenie „mirandainternet.pl”
W sprawie reklam proszę pisać na: „marketing” w domenie „mirandainternet.pl”
Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników niniejszego regulaminu należy kierować na adres „abuse” w domenie „mirandainternet.pl”

5. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z systemem płatnych kont WWW należy kierować na adres mailowy „info” w domenie „mirandainternet.pl” lub pod adresy znajdujące się na stronie kontaktowej

6. Implozja Internetu ma obowiązek udzielić odpowiedzi na zgłoszone reklamacje w terminie 14 dni od ich przesłania w formie elektronicznej na adres „reklamacje” w domenie „mirandainternet.pl”

Inne
7. Implozja Internetu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili. Zmiany regulaminu będą udostępniane na witrynie Implozja Internetu pod adresem www.mirandainternet.pl/regulamin/
Implozja Internetu zastrzega sobie prawo do nie wysłania powiadomienia o zmianach w regulaminie, w szczególności, gdy Użytkownik podał nieprawidłowe lub nieaktualne dane kontaktowe, a zwłaszcza adres e-mail.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. W sprawach nie objętych regulaminem należy zgłosić się pod adres „info” w domenie „mirandainternet.pl”

10. W sprawie deaktywacji konta należy pisać na adres „info” w domenie „mirandainternet.pl” lub kontaktować się telefonicznie pod numerami podanymi na stronie kontaktowej.
W przypadku rezygnacji bez winy Użytkownika zostanie zwrócona kwota opłaconego abonamentu pomniejszona o cenę wykorzystanego okresu abonamentowego zaokrąglonego w górę do pełnych miesięcy oraz 10% opłaty administracyjnej. Np. Użytkownik zakupił roczny abonament, po czterech miesiącach zrezygnował z usług Implozja Internetu – kwota do zwrotu to abonament roczny pomniejszony o cenę czterech miesięcy lub pięciu, jeśli okres korzystania z konta trwał dłużej niż cztery miesiące oraz 10% abonamentu zamówionego (rocznego). Przykładowo jeśli konto było używane 4,5 miesiąca, a cena rocznej opłaty wynosi 600 zł, to potrącana jest kwota w wysokości 300 zł (cena 5 z 12 miesięcy) oraz 10%, czyli 60 zł – razem 360 zł, wypłacana jest reszta (jeśli zapłacony abonament jest większy niż kwota potrącana), czyli 240 zł. W przypadku opłat miesięcznych zwrot opłaty nie jest wykonywany.

11. Użytkownik serwisu zostanie poinformowany o wielkości kwoty, która zostanie mu przesłana. Użytkownik musi przekazać e-mailem numer konta na które zwrot ma zostać przelany.

12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8. czerwca 2011 r. Poprzednia wersja niniejszego regulaminu jest dostępna pod adresem www.mirandainternet.pl/regulamin.20080718.html

Hosted by Implozja Internetu © 2004-2018